SÄÄTIÖIDEN TOHTORITUTKIJAPOOLI
www.ssttp.fi
c/o Salomonkatu 17 A, 5 krs.  
00100 Helsinki  
Asiamies: VTM Roy Siljamäki
puhelin:  040 770 3337   
 
 
 
 
HAKUOHJE 
 
Kenelle ja mihin tarkoitukseen 
 
Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapoolin tavoite on edistää suomalaisen silmälääketieteen kansainvälistymistä tarjoamalla rahoitus yhdestä lähteestä vähintään puoli vuotta ja enintään kaksi vuotta kestävään tutkimusjaksoon hiljattain väitelleille silmätutkijoille, jotka jatkavat väitöskirjan jälkeen tutkimustaan ulkomailla. Myös täydentävää rahoitusta voidaan myöntää. 
 
Hakijan pitää olla väitellyt tai väittelyluvan saanut tutkija. Etusijalla ovat ne, joiden lääketieteen tai filosofian tohtorin tutkinnosta on kulunut enintään viisi vuotta. Hoitovapaa, asevelvollisuuden suorittaminen tai sairauden aiheuttama katkos pidentää mainittu määräaikaa. 
 
Ei-väitellyt tutkija voi hakea, mikäli hän on saanut väittelyluvan esitarkastuksen jälkeen. Apurahaa ei kuitenkaan makseta ennen kuin tohtorintutkinto on suoritettu. 
 
Apurahaa saavan tutkijan pitää ulkomailla työskennellä tutkimuslaitoksessa. 
 
Apurahaa voidaan myöntää varsinaiseen työskentelyyn, matka- ja muuttokustannuksiin ja mukana seuraavan perheen kuluihin kuten lasten koulunkäyntiin. Työskentelyapuraha on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen tutkimustyön aikana. Sen määrässä otetaan huomioon hakijan ja perheen kulut sekä kohdemaassa saatava palkka. Apurahoja ei myönnetä jo toteutuneisiin kuluihin eikä tulonmenetyksien korvaamiseen.  
 
Tohtoritutkijapoolista voidaan myöntää arviolta 4-6 apurahaa vuodessa. 
 
Hakemuslomake 
 
Apurahaa haetaan täyttämällä hakemuslomake. Tohtoritutkijapooli ei kolmen vuoden koeaikana käytä sähköistä hakujärjestelmää, vaan täytettävää PDF-lomaketta. Hakulomake ja vaadittavat liitteet palautetaan PDF-muotoisina sähköpostitse tohtoritutkijapoolin yhteyshenkilönä toimivalle Silmäsäätiön asiamiehelle (asiamies@silmasaatio.fi). Sähköposti on lähetettävä hakuajan kuluessa. Myöhässä lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. 
 
Väitöspäivän asemesta väitösluvan saanut voi ilmoittaa väitösluvan myöntöpäivämäärän. 
 
Hakijan on ilmoitettava tieto mukana seuraavista perheenjäsenistä. 
 
Menoarviossa hakijan on eriteltävä mihin kuluihin hän hakee poolista rahoitusta. Myönnettävä summa perustuu hakijan esittämään yksityiskohtaiseen menoarvioon, jossa otetaan huomioon hakijan ja hänen perheensä tarpeet sekä kohdemaan kustannustaso. Työskentelyapurahan määrän lähtökohdaksi suositetaan ns. postdocpoolin euromääriä. 
 
 
Mikäli kyseessä on kaksivuotinen hanke, laaditaan erikseen kunkin vuoden menoarvio. 
 
Tohtoritutkijapoolista myönnettyjä työskentelyapurahoja pääsääntöisesti koskee vakuutusvelvollisuus Maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Vakuutusvelvollisuus ei koske tutkimuskuluihin myönnettävää osuutta. Apurahansaajan tulee ottaa yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melaan vakuutusvelvollisuutensa selvittämiseksi. 
 
Säätiöiden myöntämät apurahat ovat verovapaita valtion vuotuisen taiteilija-apurahan määrään saakka (viimeisin v. 2023 24 965,04 €). Huom! Suuren apurahasumman saajan tulee varautua apurahan osittaiseen verottamiseen. 
 
Lisätietoa: Verottaja, Tieteentekijöiden liiton vero-opas sekä Säätiöt ja rahastot ry.
 
Pakolliset liitteet 
 
Liitteet voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, 
 
Liitteiden ainoa sallittu muoto on PDF. 
 
1. Vastaanottavan laitoksen kutsukirje 
 
2. Hanke- ja tutkimussuunnitelma 
 
Suunnitelmasta käy seikkaperäisesti ilmi, mitä hakija tutkii ja miksi hän on menossa kyseessä olevaan tutkimuslaitokseen. Se sisältää varsinaisen tutkimussuunnitelman lisäksi selvityksen siitä, millä tavoin oma tutkimus integroituu vastaanottavassa ulkomaisessa laitoksessa tehtävään tutkimukseen. Hanke- ja tutkimussuunnitelman on oltava selkeä ja tiivis. Pituus enintään viisi sivua (kirjasin Times Roman 12p, ykkösriviväli), seuraavan jaottelun mukaisena: 
 
- tutkimuksen tausta ja tavoitteet - vastaanottava tutkimuskeskus ja kuinka tutkimus integroituu sen toimintaan - tutkimuksen suoritus ja tutkimusmenetelmät - menoarvion perustelut - tutkimuksen merkitys tutkijalle ja tutkimusyhteisölle 
 
3. Ansioluettelo 
 
Ansioluetteloon on merkittävä hakijan syntymävuosi ja siitä käy ilmi hakijan tähänastinen tutkijanura. Katso Tutkimuseettisen neuvottelukunnan malli. 
 
4. Julkaisuluettelo 
 
Julkaisuluetteloon merkitään tärkeimmät akateemiset julkaisut (alkuperäistyöt, pääkirjoitukset ja katsaukset). Soveltuvin osin voi noudattaa esim. oman yliopiston dosentuurin ohjeita. 
 
5. Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot 
 
6. Suositukset  
 
Hakemukseen on liitettävä vähintään yksi suositus. Mikäli sama suosittelija kirjoittaa suosituksia useammalle hakijalle, hänen tulee priorisoida suosittelemansa hakijat.  

Päätökset 
 
Hakemukset arvioi tohtoritutkijapoolin tieteellinen ohjausryhmä. Tarvittaessa ohjausryhmä käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita (esim. monitieteiset hakemukset). Oman hakemuksen arvioinnista tai yksittäisistä rahoituspäätöksistä ei anneta henkilökohtaista palautetta. Apurahapäätökset ilmoitetaan heti päätöksenteon jälkeen. Apurahan saajien nimet julkistetaan poolin kotisivuilla sekä myönnön tehneen säätiön oman käytännön mukaan. 
 
Apurahan lykkääminen 
 
Myönnetyn apurahan käyttöä voi henkilökohtaisista syistä lykätä yhdellä vuodella, jos suunnitelma säilyy samana. 
 
Raportointi 
 
Kaksivuotisen apurahan saaneen tutkijan on lähetettävä tohtoritutkijapoolin ohjausryhmälle väliraportti, kun ensimmäinen vuosi lähenee loppuaan. Väliraporttiin on liitettävä selvitys tutkimustyön etenemisestä (valmistuneet artikkelit, tekeillä olevat käsikirjoitukset, osallistumiset konferensseihin, posterit, esitelmät ja muut vastaavat suoritukset). 
 
Apurahan saaja raportoi tutkimusjakson päättyessä apurahan käytöstä viivytyksettä suoraan sen myöntäneelle säätiölle, viimeistään puolen vuoden kuluessa. 
 
Tietosuojaseloste 
 
Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Silmäsäätiöiden tohtoritutkijapooli ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot joko kirjallisella, allekirjoitetulla pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan tohtoritutkijapooliin kuuluvien säätiöiden käyttöön hakemusten arviointia ja käsittelyä varten. 
 
 APURAHAHAKEMUS  
 
Hakemus on lähetettävä sähköpostitse osoitteella asiamies@silmasaatio.fi  keväällä viimeistään 18.2.2024 ja syksyllä viimeistään 15.9.2024. 
 
Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä 
 
PAKOLLISET LIITTEET (PDF-muodossa) 
 
 Vastaanottavan laitoksen kutsukirje
 Hanke- ja tutkimussuunnitelma, pituus enintään viisi sivua (kirjasin Times Roman 12p, ykkösriviväli), seuraavan jaottelun mukaisena:

o tutkimuksen tausta ja tavoitteet
o vastaanottava tutkimuskeskus ja kuinka tutkimus integroituu sen toimintaan
o tutkimuksen suoritus ja tutkimusmenetelmät
o menoarvi on perustelut
o tutkimuksen merkitys tutkijalle ja tutkimusyhteisölle

 Ansioluettelo
 Julkaisuluettelo
 Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot
 Suositukset (1-3 kappaletta) 
 
    Palautusosoite: asiamies@silmasaatio.fi